Premi Ateneu Gent Jove de Ciència i Tecnologia 2011

L’Ateneu de Maó, amb la col·laboració de la direcció general d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, convoca el Premi Ateneu Gent Jove de Ciència i Tecnologia 2011, que es regirà segons les següents:

BASES

Participants:
Es podran presentar, a títol individual o amb equip de 2 persones, els/les alumnes que durant el curs 2010/11 estiguin matriculats/des en el segon curs de batxillerat d’algun dels instituts de Menorca.

Temàtica i extensió:
Els treballs seran de lliure elecció, tot i que han de versar sobre un tema de Ciència i/o Tecnologia, en qualsevol vessant: investigadora, experimental, divulgativa, pedagògica…
Es valorarà especialment el lligam del treball amb l’Illa de Menorca.
L’extensió no podrà ser superior a 30 pàgines DIN A4 (incloses figures, taules, annexos, etc.) mecanografiades per una sola cara, amb lletra Arial 12, interlineat senzill i amb marges de 2,5 cm a l’esquerra i 1,5 cm a la dreta. S’haurà d’incloure un prefaci (extensió d’un full DIN A4) amb una exposició dels motius que han dut a escollir el tema del treball i un resum del mateix.

Supervisió:
Els treballs presentats hauran de ser supervisats per algun/a professor/a de l’institut en el qual estigui matriculat l’alumnat participant.

Termini i forma de presentació:
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 2 de maig de 2011 a les 13:00 hores. Les propostes s’hauran de presentar en un sobre tancat a l’Ateneu, indicant en el sobre “Premi Ateneu Gent Jove de Ciència i Tecnologia 2011”.
Els treballs hauran d’estar signats en el primer full (prefaci) per l’alumne/a, o alumnes, i el professor o la professora que l’ha supervisat, fent constar el nom i llinatges del professor i el nom, llinatges, data de naixement, adreça i número de telèfon (fix o mòbil) de l’alumne/a i el curs de batxillerat i el Centre on està/n inscrit/s.

Premi:
Es concedirà un únic premi, que consistirà en un viatge a Barcelona per a dues persones, de 2 dies (1 nit) de durada, per a realitzar visites culturals.
El premi no podrà declarar-se desert.
Es podran concedir fins a un màxim de dos accèssits amb menció honorífica.

Jurat:
El jurat estarà format pel President de l’Ateneu o persona en qui delegui, el Delegat Territorial d’Educació de Menorca, o persona en qui delegui, i el Vocal de Ciència i Tecnologia de l’Ateneu.
La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública el 30/05/2011. El premi es lliurarà el dia 02/06/2011 en el transcurs d’un acte que tindrà lloc en el Saló d’Actes de l’Ateneu.