Comunicat aplaçament Assemblea General Socis Ateneu de Maó 2020

La Junta General de l’Ateneu reunida conjuntament amb els expresidents, en sessió celebrada el 26/05/2020 ha adoptat el següent ACORD:

 

APLAÇAMENT ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

 

Davant la situació epidemiològica de la COVID-19 (coronavirus) coneguda per tots i que desembocà en la declaració d’estat d’alarma, des de la Junta General de l’Ateneu els informem que no va ser possible la convocatòria de l’Assemblea General de Socis que cada any i estatutàriament, es convoca.

No contemplant els dits estatuts un articulat referit a situacions tan extraordinàries com les viscudes, aquesta institució s’acollirà a la normativa actual vigent que és la següent:

segons està previst en el Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març, on es despleguen una sèrie de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-17. Entre elles les ‘mesures extraordinàries per a persones jurídiques de dret privat’ entre les quals cal destacar:

  • L’autorització perquè els òrgans de govern de tota classe de societats i associacions celebrin sessions per videoconferències encara que no hi figuri expressament en els seus estatuts.
  • L’autorització perquè els òrgans de governs de tota classe de societats i associacions adoptin acords per escrit i sense sessió, sempre que ho decideixi el seu president o almenys dos dels seus membres de l’equip de govern, encara que aquesta modalitat de reunió no hi sigui previst en els seus estatus.
  • La suspensió per un termini de tres mesos des del tancament de l’exercici social per a la presentació dels comptes anuals coincidint amb l’estat d’alarma, perllongant per tres mesos més des de la finalització d’aquesta situació.

En conseqüència, la Junta General acorda, amb l’assessorament i consideracions dels expresidents convocats, amb veu però sense vot, a la darrera Junta General de 26 de maig de 2020, aplaçar l’Assemblea General de Socis a què fa referència l’article 9.1 dels Estatuts, prevista dins el mes de juny, i que serà novament convocada per la Junta General dins dels terminis que fixa l’esmentat Reial-Decret Llei. Sempre que sigui possible portar-la a terme, depenent de l’evolució epidemiològica i les prevencions que al seu respecte es determinin.

 

Maó, a 2 de juny de 2020.

 

La PRESIDENTA

Margarita Orfila Pons