Bases PREMI ATENEU per a Formació Professional i Batxillerat 2021

DESTINATARIS

Els estudiants que finalitzin l’etapa de Formació Professional i/o Batxillerat, i que hagin presentat un treball de recerca de fi d’estudis. Aquest alumnes han de ser residents a Menorca o menorquins que realitzin estudis fora de l’illa.

FINALITAT DEL PREMI

La finalitat és premiar el treball de recerca realitzat al llarg de l’últim any dels estudis esmentats. D’aquesta manera es vol incentivar i fomentar l’interès per a la investigació científica, així com, convertir l’Ateneu de Maó en un espai de difusió de les seves recerques.

CONVOCATÒRIA

La convocatòria d’aquests premis i el termini per enviar els treballs per optar al premi serà de l’1 de juny a 17 de setembre, per aquest any 2021.

Els treballs i resum d’aquests s’hauran d’enviar al correu electrònic a: ateneu@ateneumao.org

Només 1 treball per autor.

REQUISITS

  • Els treballs hauran d’haver estat elaborats durant el cursos acadèmics 2019- 2020 i 2020-2021, i que ja hagin estat presentats i avaluats positivament pels centres de formació
  • Els treballs s’hauran de presentar en format A més, s’haurà d’enviar un resum del treball de màxim 5 línies, també en format PDF.
  • L’autor/a haurà de defensar el treball
  • Es podrà fer servir una presentació, en format Power Point, com a suport gràfic per a la defensa del seu
  • Els autors dels treballs de recerca disposaran de 15 minuts per a la seva presentació.
  • Els participants han d’assistir, presencial o virtualment, a l’acta de defensa i entrega dels premis, la seva absència es considerarà baixa.
  • Els treballs presentats han de ser inèdits.

L’incompliment de qualsevol dels punts anteriors podrà ser causa de desqualificació per optar al premi.

PREMI

Hi haurà un primer premi al considerat millor treball de Fi de la Formació Professional o de Batxillerat amb una dotació de 300 euros.

Si hi ha un mínim de 5 participants a la convocatòria, al segon finalista se li concedirà un premi amb una dotació de 150 euros.

Tots els participants seran socis gratuïts de l’Ateneu durant un any i podran gaudir de tots els beneficis que això comporta.

JURAT

La decisió del jurat serà inapel·lable

Pel sols fet de presentar-se, tots els participants accepten les bases del Premi.

Els membres del jurat seran membres de la Junta Directiva  de l’Ateneu.

La data i hora de l’acta de defensa i d’entrega dels premis es notificarà oportunament  més endavant.

 

Entitat col·laboradora: CONSTRUCCIONES FERNÁNDEZ NAJERA