Assemblea General Ordinària de Socis

Per acord de la Junta Directiva, a proposta de la Presidenta, es convoca Assemblea General Ordinària per dijous dia 19 de juny, a les 19’30 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona, a la Sala Victory Taltavull d’aquesta entitat, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de l’Assemblea General anterior

2.- Memòria administrativa anual

3.- Informe econòmic

4.- Informe de la Presidenta

5.- Herència Sr. Feliciano Fuster

6.- Renovació de la Junta Directiva segons preveuen els Estatuts:

6.1.- Presentació de candidatures rebudes

6.2.- Votació i nomenament de la Junta Directiva 2014-2016

6.- Proposta a càrrec dels socis d’activitats pel curs 2014-2015.

7.- Torn obert de paraules