Assemblea General Ordinària de Socis

Per acord de la Junta Directiva, a proposta de la Presidenta, es convoca Assemblea General Ordinària, a celebrar divendres dia 1 de juliol de 2016, a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona, a la Sala Victory Taltavull d’aquesta entitat, d’acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de l’Assemblea General anterior

2.- Memòria administrativa anual

3.- Informe de la Presidenta

4.- Informe econòmic

5.- Pla indicatiu d’actuacions per a l’exercici  2016-2017

6.- Renovació de la Junta Directiva segons preveuen els Estatuts:

6.1.- Presentació de candidatures rebudes

6.2.- Votació i nomenament de la Junta Directiva 2016-2018

6.- Proposta a càrrec dels socis d’activitats pel curs 2016-2017

7.- Torn obert de paraules