Assemblea General Ordinària de Socis

Per acord de la Junta Directiva, a proposta de la Presidenta, es convoca Assemblea General Ordinària, a celebrar dijous dia 25 de juny, a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona, a la Sala Victory Taltavull d’aquesta entitat, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1 – Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de l’Assemblea General anterior

2 – Informe de la Presidenta

3 – Memòria de l’exercici passat.

4.- Situació econòmica i pressupost per a l’exercici

5 – Procés de canvi i adopció de la nova imatge corporativa

6 – Reglament de Règim interior

7 – Activitats per al curs 2015-2016.  Propostes dels socis

8.- Torn obert de paraula

 

Nota.- El text del Reglament de Règim interior estarà a disposició dels socis per consulta a partir de dia 23