Assemblea General de Socis

Per acord de la Junta Directiva, a proposta de la Presidenta, es convoca Assemblea General Ordinària, a celebrar dimarts dia 18 de juny, a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona, a la Sala Victory Taltavull d’aquesta entitat, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de l’Assemblea General anterior
2.- Memòria administrativa anual
3.- Informe econòmic
4.- Informe de la Presidenta
5.- Herència Feliciano Fuster
6.- Proposta a càrrec dels socis d’activitats pel curs 2013-2014
7.- Torn obert de paraules